تنها صداست که میماند # ردیف


تنها صداست که میماند

درخواست حذف این مطلب

امشب هلال ماه را نجوا ... . و حوصله نازکش را.

همین طوری که می آمدم خانه سرم به هوا بود.به صدای خدا.

من به صداهای خدا مطمئن تر از بوق ماشین هام.آمدم کوچه را بگردم به طرف خانه که همان صدای خیلی معلوم بهم گفت: "الهه, همین حالا یک ماشین با سرعت از پشت بهت میکوبد و میمیری"..ترسیدم.چون صدا واضح بود.دل مشغولی نبود.خیال نبود.صدا بود.اصیل و پرطنین.

به صدا گفتم این کار را نکن.من هنوز کارهای مهمی دارم.نقش های زیادی مانده که نکشیده ام.شعرهای زیادی مانده که نگفته ام.راستی عشق...من که هنوز نفهمیدمش یعنی چه!

کوچه را چرخیدم به طرف خانه که صدا بهم خندید.

صدا بهم گفت دیدی هنوز کنده نشده ای؟انگاری در بندی.

گفت تو که پر باز نکرده ای, پ ... میخواهی چه کار؟


#الهه_صابر